ما را دنبال کنید
راهکارهای مقاوم‌پذیری در برابر بروز بحران

راهکارهای مقاوم‌پذیری در برابر بروز بحران

سازمان ها جهت حفظ سلامت دیتا و همچنین دسترس پذیری بیشتر در بستر فن اوری اطلاعات، از مکانیزمهای مختلفی  بصورت همزمان میبایست استفاده کنند.

در این نوشتار ابتدا مفاهیم اولیه مربوط به مقاوم پذیری در برابر خطا را در بستر فن آوری اطلاعات تشریح میکنیم و سپس قدم های رسیدن به یک بستر مقاوم پذیر در برابر خطا را توضیح می دهیم.

disaster recovery as a service industrys next vital tool

فاکتورهای  RPOو RTO

در مقوله مقاوم پذیری در برابر خطای دیتا، دو فاکتور اهمیت بسیار زیادی دارند

(RTO( Recovery Time Objective: مشخص میکند از زمان بروز حادثه، چند دقیقه اختلال در سرویس دهی را میتوانید تحمل کنید. به عنوان مثال اگر فرایند بازیابی اطلاعات شما از دستگاه Backupسه ساعت به طول بینجامد به این معنی است که در صورتی که نیاز به بازیابی از Backupپیدا کنید ممکن است 3 ساعت قطعی سرویس را تجربه کنید.این فاکتور نیز بر حسب دقیقه اندازه گیری می شود.
برای کاهش زمان RPOنیازمند استفاده از مکانیزمهای مختلفی در حوزه دیتا هستید. مکانیزمهایی مانند Reolication, Backup, Snapshotبه شما کمک میکنند RPOرا کاهش دهید. مقوله RTOعلاوه بر فاکتورهای RPOمیبایست در لایه های مختلف مرکز داده افزونگی را افزایش دهید. به عنوان مثال هم در فیزیک مرکز داده، هم در شبکه و هم در لایه پردازشی مرکز داده، مکانیزمهای متعددی پیاده سازی کنید که RTOرا کاهش دهد.

%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85 %D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C 1024x365 1
شکل – مفاهیم RPO و RTO

(RPO( Recovery point Objective: این فاکتور که بر حسب دقیقه اندازه گیری می شود مشخص می کند در صورت بروز بححران اساسی برای دیتا، سازمان میخواهد به چند دقیقه قبل از ساعت بروز حادثه برگردد؟ به عنوان مثال در صورت خرابی دیتا، آیا اگر دیتای 60 دقیقه آخر را نداشته باشید قابل پذیرش است؟ هر جقدر RPOکمتر باشد، هم روشش های حفط سلامت دیتا متعدد تر و پیچیده تر می شود و هم هزینه سازمان بالاتر می رود. به عنوان مثال در یک بانک ممکن است نتوئانید حتی یک دقیقه از دست رفتن دیتا را هم بپذیرید.

مفاهیم Uptime و SLA

فاکتورهای دیگری به نام Uptimeیا  SLA(Service Level Agreement) در مراکز داده مطرح است

Uptime: منظور از Uptimeاین است که خدمات مرکز داده در طول یک بازه زمانی (معمولن یکسال) چند درصد با میفیت مناسب ارایه میگردد. به عنوان مثال مرکز داده ای که ادعا می کند Uptimeبرابر یا 99.99% دارد به این معنی است که در سال، کمتر از 52:35(52 دقیقه و 35 ثاتنیه) دچار اختلال می شود.